Проект:                     „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“

Главна цел:              Организиране и регулиране на движението по едни от най-натоварените улични трасета от транспортната схема на града, в съответствие със съвременните изисквания, както и подобряване на технико-икономическото състояние на улиците: “Васил Левски”, “Тепето”, “Христо Михайлов” и „Георги Бенковски“.

Договор №:               BG06RDNP001-7.001-0121-C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Обща стойност:         1 263 153.47 лв., от които 1 073 680.45 лв. европейско и 189 473.02 лв. национално съфинансиране.

Начало:                       08.05.2019 г.

Край:                           19.10.2023 г.