Релеф

Релефът на територията заета от Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист,нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Като част от големите морфоструктури територията на общината е разположена в ниския Предбалкан и съвсем малка част (землището на с. Фурен) се намира в Дунавската равнина.


Климат

Климатът на общината е умереноконтинентален, но не са редки случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5°С до -3°С), но при случаите на големи застудявания – термометрите стигат до -15°С, -20°С и по-ниски. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8°С.

Годишният валеж е 600 мм/кв.м - под средния за страната.

Доминира целогодишният въздушен пренос запад-изток.


Почви

В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията й. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките Ботуня и Лева и притоците им. Малка част (землищата на Фурен и Лесура) е покрита с карбонатни черноземи.


Полезни изкопаеми

Полезните изкопаеми са крайно ограничени, което е съществена пречка за развитие на основни структуроопределящи отрасли. За промишлени могат да се считат находищата на мергелни глини в землището на Криводол и селата Галатин и Урвене, които са добре проучени и анализирани. Те създават отлични предпоставки за развитие на керамичната промишленост. В поречията на реките Ботуня и Лева има значителни находища на инертни материали - главно чакъли и пясъци, които позволяват разширено строително възпроизводство. От значение са и каменните кариери в южната част на общината (землището на с. Ботуня), в които може да се добива строителен камък.


Водни ресурси

Водните ресурси в общината са ограничени. Основни хидроизточници са части от речните системи на реките Ботуня и Лева. Те са с непостоянен режим на оттока. Водите им са относително чисти. Двете реки имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня.

С най-голямо значение са подпочвените води в широките речни тераси на споменатите реки. От значение са и карстовите води в южната част на общината - извор Мътница, които са част от природен резерват "Врачански карст", както и 14 микроязовира.


Флора

Общината попада в зоната на дъбовите гори, но тъй като природо-географските дадености благоприятстват развитието на селското стопанство голяма част от горските насаждения са превърнати в обработваема земя. Флората е представена най-вече от храстовидна растителност: габър, глог, леска и др. В зоните с по-големи наклони има издънкови дъбови гори, от които се получава малко количество дървена маса. На територията на Община Криводол има изкуствено създадени иглолистни формации, главно от борови гори но те са насаждения чужди на тази природна зона.

Животинският свят е типичен за средноевропейската фаунистична зона и е представляван от лисица, язовец, дива свиня, сърни, зайци, белки спорадично се срещат и чакали. Има и различни видове влечуги: змии, гущери.