ПОКАНА ЗА OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

  23.02.2023 07:10  

OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 

В изпълнение на чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133/06.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г., Община Криводол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по изготвения от работна група Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 37, ал. 1от НПСУ  и Предложение по чл. 41, ал. 1 от НПСУ за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Предложенията и становищата могат да бъдат изпратени на следния адрес:

krivodol@mbox.is-bg.net

Дата на откриване: 23.02.2023 г.

Целева група: всички заинтересовани

Дата на приключване: 23.03.2023 г.

 

                                                                                     МОТИВИ

към Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 37, ал. 1от НПСУ и Предложение по чл. 41, ал. 1 от НПСУ за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Причини, които налагат приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 37, ал. 1от НПСУ и Предложение по чл. 41, ал. 1 от НПСУ за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги, проведено през периода декември 2022 г. - януари 2023 г.

Предложението по чл. 41, ал. 1 от НПСУ е изготвено въз основа на потребностите по чл. 37, ал .1, критериите по чл. 36 от НПСУ. В предложението са включени всички социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

         2. Цели, които се поставят с приемане на промените

Целите са изчерпателно изброени в т. 1.1 на Анализа

 

         3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на документите

Неприложимо!

 

          4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива

Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани здравно-социални услуги в община Криводол, които да бъдат включени в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги с цел осигуряване на финансиране за изпълнението им.

 

         5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Неприложимо!

 

Приложение:

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 37, ал. 1от НПСУ;
Предложение по чл. 41, ал. 1 от НПСУ за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ПРОТОКОЛ