select language:     Български English

Удължаване на срока на частичното бедствено положение за част от територията на Община Криводол - с. Ракево

ЗАПОВЕД

№ 286

гр. Криводол, 13.06.2022 год.

                               

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, чл. 49 ал. 1, чл.52, ал. 1 и ал. 2, т.3, чл. 65 ал.1, ал. 2 от Закона за защита при бедствия,  във връзка с моя Заповед № 279/11.06.2022 г. и предупрежденията за очаквани нови проливни валежи на територията на Северозападна България,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Удължавам срока на частичното бедствено положение за част от територията на Община Криводол - с. Ракево, въведено с моя Заповед № 279/11.06.2022 г., с 48 часа, т. е. до 20,20 ч. на 15.06.2022 г.

Изпълнението на Общинския план за защита при бедствие в част „План за защита при наводнения“ и разпоредбите на т. 4-7 от Заповед № 279/11.06.2022 г.  остават в сила до изтичане на обявеното частично бедствено положение.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Обявеното удължаване на бедственото положение да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи- МКВПМС, и областния управител на Област Враца.

            Контрол ще осъществявам лично.

           

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ

Зам.-кмет Община Криводол

(Заповед за заместване № 269/08.06.2022 г.)

ЗАПОВЕД №286

13-06-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати