select language:     Български English

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 26.02.2010 г.

РЕШЕНИЕ: № 264
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка със свое Решение № 350, т. 2 от Протокол № 17/29.01.2009 год. Общински съвет – Криводол утвърждава Комисия за разглеждане на молби от граждани за отпускане на еднократна парична помощ в състав:
1. Д-р Илиян Стефанов Грънчаров – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС Криводол.
2. Йорданка Александрова Николова – социален работник отдел „Социална закрила” гр. Криводол, към дирекция „Социално подпомагане” гр. Враца.
3. София Ангелова – гл. експерт „Социални дейности” в Община Криводол.

РЕШЕНИЕ: № 265
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за Общинската собственост, Общинския съвет взе следните решения:
1. Утвърждава процедура по продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ - пар.XXІI, кв. 51 по регулационния план на с. Ракево, с площ 5697 кв.м. чрез публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава изготвената експертна оценка в размер на 29 090 лв./двадесет и девет хиляди и деветдесет лева/ на следния недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ - пар.XXІI, кв. 51 по регулационния план на с. Ракево, с площ 5697 кв.м., актуван с АОС № 605/22.08.2003 год.
3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, упълномощава Кмета на Община Криводол да организира и проведе публично оповестен конкурс за продажба на гореописания имот – частна общинска собственост.
4. След провеждане на публично оповестеният конкурс упълномощава Кмета на Община Криводол да сключи договор за продажба със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ: № 266
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за Общинската собственост, Общинския съвет взе следните решения:
1. Утвърждава процедура по продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ - пар.XІI – 501.59, кв. 51 по регулационния план на с. Ракево, с площ 4001 кв.м. чрез публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава изготвената експертна оценка в размер на 20 450 лв./двадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/ на следния недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ - пар.XІI – 501.59, кв. 51 по регулационния план на с. Ракево, с площ 4001 кв.м., актуван с АОС № 1376/18.01.2010 год.
3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, упълномощава Кмета на Община Криводол да организира и проведе публично оповестен конкурс за продажба на гореописания имот – частна общинска собственост.
4. След провеждане на публично оповестеният конкурс упълномощава Кмета на Община Криводол да сключи договор за продажба със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ: № 267
На основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет взе следните решения:
1.Утвърждава изготвената експертна оценка в размер на 8 300 лв. /осем хиляди и триста лева/ на следния общински недвижим имот: идеална част от 415 кв. м. в имот № 500.9591, кв.155, която е придаваема част към УПИ XVII-1344, кв. 155 по регулационния план на гр. Криводол, целият от 7 279 кв.м.,с АОС №1372/19.11.2009 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, упълномощава Кмета на Община Криводол да организира и проведе продажбата на имота, собственост на Община Криводол, представляващ идеална част от 415 кв. м. в имот № 500.9591, кв.155, която е придаваема част към УПИ XVII-1344,по регулационния план на гр. Криводол, целият от 7 279 кв.м.,с АОС №1372/19.11.2009 г. на „Симекс” ЕООД, гр. Криводол, ул.”Г. Димитров” № 124А, за сумата от 8 300 лв. /осем хиляди и триста лева/.
3. На основание чл. 36, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Кмета на Община Криводол издава заповед за ликвидиране на съсобствеността и сключва договор за продажба.

РЕШЕНИЕ: № 268
На основание чл.14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет взе следните решения:
1.Упълномощава Кмета на Община Криводол да открие процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс, за срок от 5 години, на общински язовир от 4.925 дка., имот № 000043 по плана за земеразделяне на с. Ботуня, м.”Чукара” с първоначална месечна наемна цена от 15.00 лв.
2. След провеждане на конкурса, упълномощава Кмета на Община Криводол да сключи договори за наем със спечелилият участник.

РЕШЕНИЕ: № 269
На основание чл.81, ал.3 от Правилника за работата на Общинския съвет, Общински съвет Криводол реши:
Приема отчета за изпълнението на бюджета на Общински съвет Криводол за 2009г.

РЕШЕНИЕ: № 270
На основание чл. 81, ал.3 от Правилника за работа на Общински съвет – Криводол, Общински съвет реши:
Приема Бюджета на Общински съвет Криводол за 2010 г. по параграфи и тримесечия както следва:

§§ Име на
параграф Годишен план I во тримесечие II ро тримесечие III то тримесечие IV то тримесечие
01 03 Заплати 14 450 3 612 3 612 3 612 3 614
02 09 Др.възнагражд. 45 00 11 250 11 250 11 250 11 250
05 51 ДОО 2 800 700 700 700 700
05 60 ЗОВ 1 300 325 325 325 325
10 00 Издръжка 4 450 1 112 1 112 1 112 1 114
10 15 Материали 500 125 125 125 125
10 16 Вода, горива, енергия 600 150 150 150 150
10 20 Външни услуги 1 600 400 400 400 400
10 51 Командировки 1 200 300 300 300 300
10 98 Други разходи 550 137 137 137 139
Всичко за д-ст 68 000 16 999 16 999 16 999 17 003

РЕШЕНИЕ: № 271
Във връзка със Заповед № 60/10.02.2010 г./ на Областен управител на Област Враца, Общински съвет реши:
Отменя Решение № 263 от Протокол № 28 от проведено заседание на Общински съвет Криводол на 29.01.2010 г.

РЕШЕНИЕ: № 272
На основание чл. 17, ал. 3, 4 и 5 и чл. 19 на Наредба № 2 от 15.03.2002 г., Общинския съвет взе следните решения:
1. За възлагането на превозите по утвърдената с Решение № 92 от 21.10.2004 г. - Общинска транспортна схема, както и тези от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Криводол, да се обяви конкурс.
2. Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждане на конкурса на кмета на Община Криводол.
3. Определя състав на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения както следва:
Председател: Йордан Иванов - Зам.-кмет Община Криводол
Членове: 1. Веселин Петров Илиев - Гл. експерт икономически дейности и предприсъединителни проекти;
2. Иван Петков Георгиев - Председател на Постоянна комисия към ОбС – Криводол по стопански дейности, териториално развитие, екология, общинска собственост и приватизация
3. Представител на РО ДАИ гр. Враца;
4. Представител на КАТ – Пътна полиция гр. Враца;
5. Представител на Областна администрация гр. Враца;
6. Юрист - Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” гр. Враца;
4. Утвърждава критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите, участващи в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените транспортни схеми както следва:

1. Цена на билета ( формирана на база всички разходи с включен ДДС), придружена с калкулация за себестойността:
- най-ниска офертна цена - 15 точки
- следваща, по-висока от първата офертна цена - 10 т.
- всяка следваща, по висока от предходната офертна цена - с по 2 т. по-малко

2. Възраст на автобусният парк по регистрационния талон
До 50% от автобусния парк с резервите:
- от 1 до 5 години - 12 т.

- от 5 до 10 години - 10 т.
- от 10 до 15 години - 6 т.
- над 15 години - 3 т.

3. Сервизна база за поддържане и ремонт:
- собствена сервизна база (удостоверява се с нот. акт) - 10 т.
- наета сервизна база (удостоверява се с договор за наем) - 6 т.

4. Екологични качества на автобусите:
- оборудвани с катализатори и еко-двигатели - 10 т.
- за останалите, отговарящи на нормите за екологичност - 6 т.
5. Осигурена гаражна площ съответстваща на броя на превозните средства:
- собствена гаражна база(удостоверява се нот. акт) - 8 т.
- нает гараж (удостоверява се с договор за наем) - 4 т.
6. Резерв от превозни средства:
- собствен - 4 т.
- нает - 2 т.

7. Допълнителни услуги в превозните средства
(климатик, видео,WC и др.) - от 2 до 5 т.
8. Допълнително оборудване за превоз на трудноподвижни лица (инвалиди) - 8 т.
9. Допълнителни предложения със социално значение в полза на Общината и пътниците:
- по 2 точка за всяко прието предложение - максимум до8т

(Приетите предложения се вписват в договора на съответния класиран кандидат)
Начин на оценка на кандидатите – извършва се на база получения сбор точки по критерийте.
При равен брой точки се класира кандидата, получил по-голям брой точки по критерия:
- цена на билета
Отново при равен брой точки по:
- възраст на автобусния парк по регистрационния талон
Комисията оценява и класира предложенията и взема решенията си на база комплексната оценка на всяко предложение.
Класирането на кандидатите ще се извършва отделно за всяка линия.

РЕШЕНИЕ: № 273
На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, Общинския съвет взе следните решения:
1.Утвърждава допълнителна численост на персонала на ДДЛРГ ”Детски свят” с. Галатин за 2010 г. с 6 човека обслужващ персонал.
2.Средствата за финансиране на допълнителната численост да бъдат осигурени от преходния остатък на ДДЛРГ ”Детски свят” от бюджет 2009г.

РЕШЕНИЕ: № 274
На основание чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ и във връзка с чл.135, ал.5 от ЗУТ Общинския съвет реши:
Да се измени влезлия в сила подробен устройствен план на гр. Криводол, общ. Криводол, като се промени територията по отреждане на имоти, частна общинска собственост – УПИ /парцел/ V, дв. пл. № 1336 и УПИ /парцел/ VI, дв. пл. № 1336 в кв. 89 по плана на град Криводол от жилищно застрояване на промишлено и се обединят двата парцела.

РЕШЕНИЕ: № 275
На основание чл.58,ал.5,т.3 от Наредба №7 на ОбС Криводол „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Общинския съвет взе следните решения:
1. Утвърждава експертната оценка за възмездно отсъпено право на строеж, изготвена от лицензиран оценител, на имот №000012,в местността „Бауренска могила”,промишлен терен за производство на ел. енергия, с площ 278.225 дка, актуван с АОС № 1370/24.08.2009 г., частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаичен парк на стойност 393 700(триста деветдесет и три хиляди и седемстотин)лева.
2. Определя стойност на възмездно отсъпено право на строеж на имот №000012,в местността „Бауренска могила”,промишлен терен за производство на ел.енергия, с площ 278.225 дка, актуван с АОС № 1370/24.08.2009 г., частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаичен парк на стойност 600 000(шестотин хиляди) лева.
3. Упълномощава кмета на Община Криводол в срок до 05.03.2010 г. да подпише предварителен договор със „Скай Солар България & Ко” ЕООД за възмездно отсъпено право на строеж на имот №000012, в местността „Бауренска могила”, промишлен терен за производство на ел. енергия, с площ 278.225 дка, актуван с АОС № 1370/24.08.2009 г., частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаичен парк на стойност 600 000 (шестотин хиляди) лева, при условие, че „Скай Солар България & Ко” ЕООД е депозирал цялата сума по депозитната сметка на Община Криводол.
4. Определя срок за реализация на правото на строеж до 5 години, считано от датата на подписване на договора за отстъпено право на строеж.
5. Упълномощава кмета на Община Криводол да подготви всички изискуеми от инвеститора документи за отстъпено право на строеж върху имота, предмет на тези решения и го внесе за утвърждаване от ОбС.