select language:     Български English

ПОКАНА за създаване на местно партньорство на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

П О К А Н А

Община Криводол ще кандидатства по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., като партньор в местно партньорство на териториите на общините Криводол и Бойчиновци.

Във връзка с това, кметът на община Криводол г-н Христо Доков, кани представители на НПО сектора, стопански сектор, земеделски производители и всички заинтересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща за избор на партньори, която ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Криводол, ул. „Освобождение” № 13.

 

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет на Община Криводол

 

ПОКАНА

 

29-06-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати