select language:     Български English

Кмета на Община Криводол г-н Христо Доков, подписа договор за ремонт на улици в населени места на територията на Община Криводол

На 18.09.2023г. кмета на община Криводол Христо Доков, подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG06RDNP001-7.017-0080-С01 ,,Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на Община Криводол‘‘ , процедура №BG06RDNP001-7.017-по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура‘‘ от мярка 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‘‘ от ПРСР 2014-2020.

В обхвата на проектното предложение са предвидени дейности по рехабилитация/реконструкция и строителство на обекти /улици/ както следва:

1.ул. Георги Сава Раковски от о.т. 150 до о.т. 285 - гр. Криводол

2. ул. Олег Кошевой от о.т. 110 до о.т. 75 - гр. Криводол

3. ул.Максим Горки от 25м преди о.т. 285 през о.т. 174 до о.т. 172- гр. Криводол

4.ул.Септемврийска слава от о.т. 21 до о.т. 72 - гр. Криводол

5.ул.Гео Милев от о.т. 24 до о.т. 42- гр. Криводол

6. улица без име от о.т. 315 до о.т. 314 включително 14м в посока о.т. 311 - гр. Криводол

7.ул.Средна гора от о.т. 160 до о.т. 162 - с. Пудрия

8. ул.Генерал Скобелев от о.т. 208 до о.т. 229 - с. Ракево

 

Конкретната цел на проект №BG06RDNP001-7.017-0080-С01 ,,Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на Община Криводол‘‘ е повишаване качеството на живот за населението на общината , чрез подобряване транспортната свързаност, в частност чрез благоустрояване на уличната мрежа в населените места. Публичната инфраструктура на община Криводол е основен фактор за осигуряване на базовите услуги на населението и достъпа до тях. Уличната мрежа, като част от транспортната свързаност на региона играе важна роля, както за създаването на оптимална жизнена среда, така и за свързаност на жилищните и промишлените зони с основните пътни артерии на територията на общината.

Проектното предложение ще насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността, чрез осигуряване на качествени базови услуги за населението, за устойчиво социално-икономическо развитие на региона.

Максимален размер на БФП - 1 918 129,25 лв.

Срок за изпълнение на проектните дейности - 30 месеца

19-09-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати