select language:     Български English

Регистър Декларации Общинска администрация

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в Общинска администрация Криводол

№ по ред

Име и фамилия

 

Длъжност

     Чл. 35,ал. 1,         т. 1 (за несъвместимост)

 

Чл. 35,ал. 1,         т. 3 (за промяна в декларация за несъвместимост)

 

   Чл. 35,ал. 1,        т. 2  Част II

 

Чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2, Част II )

 

1.

Анелия Иванова

Секретар Община

 

 

Декларация

 

2.

Анита Петрова

Счетоводител

Декларация

 

Декларация

 

3.

Атанас Атанасов

Технически сътрудник Кметство Г.Бабино

 

 

Декларация

 

4.

Богдана Вачева

Технически сътрудник Кметство Осен

 

 

Декларация

 

5.

Бойка Георгиева

Старши експерт „Канцелария на ОбС“

 

 

Декларация

 

6.

Бойка Маринова

Технически сътрудник Кметство Лесура

 

 

Декларация

 

7.

Боряна Иванова

Старши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“

 

 

Декларация

 

8.

Боряна Илиева

Главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Декларация

 

Декларация

 

9.

Мариела Младенова

Технически сътрудник Кметство Градешница

Декларация

 

Декларация

 

10.

Вероника Василева

Технически сътрудник Кметство Галатин

 

 

Декларация

 

11.

Веселин Илиев

Главен експерт „Административно-стопанска дейност, управление на отбранително-мобилизационната подготовка и защита при  бедствия“                             

 

 

Декларация

 

12.

Веселина Христова-Тодорова

Старши експерт „Местни приходи“

 

 

Декларация

 

13.

Галя Гецова

Технически сътрудник Кметство Краводер

 

 

Декларация

 

14.

Галя Николова

Главен експерт „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“

 

 

Декларация

 

15.

Даринка Димитрова

Главен експерт „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“

 

 

Декларация

 

16.

Димитрина Козлева

Технически сътрудник Кметство Ракево

 

 

Декларация

 

17.

Елена Цаловска

Главен експерт „ППОП“

 

 

Декларация

 

18.

Иван Иванов

Директор „Специализирана администрация“

 

 

Декларация

 

19.

Ивелин Петков

Специалист-лесовъд

 

 

Декларация

 

20.

Илонка Ценова

Счетоводител

 

 

Декларация

 

21.

Красимира Ангелова

Главен експерт „Образование“

 

 

Декларация

 

22.

Лилия Петрова

Директор ДГ „Славейче“ – Криводол

 

 

Декларация

 

23.

Малина Иванова

Главен специалист „Местни приходи“

 

 

Декларация

 

24.

Маргарита Методиева

Служител по сигурност на информацията

 

 

Декларация

 

25.

Маргарита Петрова

Старши специалист „Етнически и интеграционни въпроси“

Декларация

 

Декларация

 

26.

Маргарита Стамболийска

Главен експерт „Административно обслужване“

 

 

Декларация

 

27.

Мариана Антова

Старши специалист „Общинска собственост и архиви“

 

 

Декларация

 

28.

Мария Първанова

Главен експерт „Екология“

 

 

Декларация

 

29.

Мая Георгиева

Старши счетоводител

 

 

Декларация

 

30.

Миглена Илиева

Технически сътрудник Кметство Главаци

 

 

Декларация

 

31.

Наталия Григорова

Началник отдел „Местни приходи“

 

 

Декларация

 

32.

Наталия Тодорова

Директор на ДГ „Калина Малина“ с. Ракево

 

 

Декларация

 

33.

Петрана Петрова

Технически сътрудник Кметство Уровене

 

 

Декларация

 

34.

Петранка Костадинова

Директор на дирекция „Обща администрация“

 

 

Декларация

 

35.

Петруна Петкова

Технически сътрудник Кметство Баурене

 

 

Декларация

 

36.

Петя Евгениева

Младши експерт „Проекти и програми със социална насоченост“

 

 

Декларация

 

37.

Петя Петкова

Главен специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“

 

 

Декларация

 

38.

Първолета Кирилова

Младши експерт „Канцелария на Кмета“

 

 

Декларация

 

39.

Светла Ставрова

Главен специалист „Човешки ресурси“

 

 

Декларация

 

40.

Светлана Цветанова

Главен експерт „Общинска собственост“

 

 

Декларация

 

41.

София Иванова-Николова

Директор ОП „Социални и комунални дейности“

 

 

Декларация

 

42.

Татяна Петрова

Старши специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“

 

 

Декларация

 

43.

Теодора Стоянова

Главен експерт „Земеделие, гори и концесии“

 

 

Декларация

 

44.

Тодор Резов

Технически сътрудник Кметство Пудрия

 

 

Декларация

 

45.

Христина Панталеева

Младши експерт „Административно обслужване“

 

 

Декларация

 

46.

Цветелина Йорданова

Младши експерт „Проекти, програми и обществени поръчки“

 

 

Декларация

 

47.

Цветелина Младенова

Главен счетоводител

 

 

Декларация

 

48.

Янка Конова

Технически сътрудник Кметство Добруша

 

 

Декларация

 

49.

Николай Атанасов

Старши специалист                 " Етнически и                 интеграционни въпроси"

    Декларация

 

     Декларация

 
50.

Мариета Иванова

Технически сътрудник Кметство Фурен

 

 

Декларация

 

 

Декларация